Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 26/10/2018, 11:00
Thành phố Bến Tre: Sơ kết 06 năm thực hiện Đề án 01 về bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011-2015 gắn Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy
26/10/2018 | Hồng Quốc
Ngày 25/10/2018, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị Sơ kết 06 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về việc xây dựng bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết số 02). Ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Thành ủy, ông Võ Thanh Hồng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

So-ket-de-an-01-va-Nghi-quyet-02-cua-Tinh-uy-2018.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Hồng Quốc)

Qua 06 năm thực hiện 01-ĐA/TU, ngày 12/6/2012 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc xây dựng bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, Thành ủy Bến Tre đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 30/01/2013, triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Qua triển khai, nâng cao nhận thức, tạo sự quan tâm trong cấp ủy các cấp và nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 01. Cụ thể, thành phố đã chủ động cho chủ trương bố trí thêm phó thứ 03 tại một số cơ quan, phòng, ban thành phố để tạo nguồn cán bộ nữ, trẻ. Các khâu trong công tác cán bộ từ đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ được chú trọng, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tham gia ứng cử cấp ủy, HĐND, UBND các cấp được duy trì đảm bảo yêu cầu cơ cấu. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị cũng chủ động rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, đề xuất cấp ủy bổ sung quy hoạch cán bộ trẻ, nữ vào các chức danh chủ chốt, gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng qui định, đặc biệt thành phố chú trọng cử đào tạo trình độ sau đại học đối với cán bộ trẻ, nữ được đánh giá có triển vọng phát triển tốt, khắc phục quan điểm đào tạo theo kiểu thứ tự, xếp hàng để tạo được sự cạnh trạnh, phấn đấu vươn lên trong đội ngũ cán bộ. Kết quả, đến nay đối với cấp thành phố cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành có 07/41 đồng chí đạt 17,07%, vượt 2,07% so chỉ tiêu, đối với chức danh trưởng, phó phòng ban, ngành đoàn thể thành phố và tương đương cán bộ nữ có 34/87 đồng chí, tỷ lệ 39,08%, vượt 9,08% chỉ tiêu. Đối với Ban chấp hành và đội ngũ cán bộ chuyên trách xã, phường đến nay, có 88/288 nữ tham gia Ban chấp hành, tỷ lệ 38,6%, vượt 13,6% chỉ tiêu, về cán bộ chuyên trách có 61/163 đồng chí, tỷ lệ 38,65% và vượt 13,65% chỉ tiêu.

So-ket-de-an-01-va-Nghi-quyet-02-cua-Tinh-uy-2018-1.jpg
Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hồng Quốc)

Về kết quả qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, nhận thức cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng trong sạch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được đầy đủ và toàn diện hơn, điểm nổi bật nhất là chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở có chuyển biến khá rõ nét, nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, công tác nắm dư luận được quan tâm theo kịp diễn biến và tình hình thực tế. Thành phố chú trọng xây dựng các mô hình kiêm nhiệm nhằm tinh gọn bộ máy, đến nay có 16/17 xã, phường bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, 35 mô hình kiêm nhiệm các chức danh xã, phường, ấp, khu phố, qua thực tiễn công tác đa số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nêu cao tinh thần trách nhiệm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện Chủ trương "Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm đến ấp, xã nắm đến hộ gia đình" thành phố phân công 93 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố hỗ trợ 17 xã, phường, 72 ấp, khu phố, nhằm kịp thời giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ lúc mới nẩy sinh hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tránh không để ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, qua 06 năm thực hiện xây dựng bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: trong quá trình thực hiện Đề án 01 một số cấp ủy chưa có giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ; tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ tham gia cấp ủy Đảng, tham gia chính quyền nhìn chung có tăng nhưng ở một số đơn vị, địa phương chưa bố trí được cán bộ trẻ, nữ. Về thực hiện Nghị quyết số 02 một số cấp ủy chất lượng, nội dung kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên còn chung chung, chưa bám sát thực tiễn đơn vị, địa phương mình; công tác phê và tự phê ở một số nơi chưa phát huy đúng mức; việc kết hợp giữa giám sát của Đảng, nhà nước và giám sát phản biện MTTQ, đoàn thể đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến việc chậm phát hiện tổ chức, đảng viên vi phạm để nhắc nhở, uống nắn dẫn đến phải xử lý, kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Thanh Hồng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả thành phố đạt được qua 06 năm thực hiện Đề án 01 và 02 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền cấc cấp nhất là người đứng đầu phải nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đào tạo, bố trí cán bộ nữ, trẻ giữ các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị; chủ động rà soát, tạo nguồn bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ trẻ đảm bảo các chỉ tiêu đề án; đối với các cơ quan đơn vị có cán bộ trẻ, nữ nên chú trọng phân công giao việc giúp cán bộ rèn luyện bản lĩnh, khẳng định được năng lực xây dựng uy tín trong tập thể; Hội LHPN, Đoàn thanh niên cần tiếp tục nâng cao công tác giáo dục, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên kịp thời giới thiệu hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét ứng cử các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp. Đối với thực hiện Nghị quyết 02, cấp ủy các cấp trong việc đề nghị , đánh giá công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện cần bám sát các tiêu chí theo qui định đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích. Cấp ủy các địa phương cần chuẩn bị tốt về khâu nhân sự cho các vị trí khiêm nhiệm, chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo, xây dựng qui chế làm việc, tình hình tư tưởng giúp cán bộ, công chức người được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Lượt người xem:   118
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com