Skip to main content

Giấy mời dự Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri Phường 5 và Phường 6

Bản in
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẾN TRE
-----------
Số: 213 /GM - UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
    TP.Bến Tre, ngày 11 tháng 6  năm 2013
GIẤY  MỜI
Dự Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
      tiếp xúc cử tri Phường 5 và Phường 6
------------------

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre trân trọng kính mời:

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;

- Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố;

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố;

- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;

- Lãnh đạo Chi Cục thuế thành phố;

- Lãnh đạo Chi nhánh điện thành phố.

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2013 (thứ Ba).

Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân Phường 6.

             Nội dung: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri Phường 5 và Phương 6, thành phố Bến Tre.

              Đề nghị quý đại biểu sắp xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng thành phần để buổi tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:
- Như trên (mời dự);
- TT.Thành uỷ (báo cáo);
- TT.HĐND TP (báo cáo);
- TT.UB MTTQ VN TP (phối hợp);
- CT, các PCT UBND TP (báo cáo);
- Ông Võ Thanh Hồng - PCT UBND TP
                                                     (mời dự);
- Lưu: VT.   
                                                                                   
TL.CHỦ TỊCH
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thanh Hải

 

Các tin khác: