Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
997 THÔNG BÁO VỀ TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN  NĂM HỌC 2020 – 2021 THÔNG BÁO VỀ TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN  NĂM HỌC 2020 – 2021
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE THÔNG BÁO VỀ TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN
NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ –TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên;

Nhằm đáp ứng vốn kịp thời cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020-2021, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo một số nội dung đối với Chương trình này như sau:

1. Về đối tượng cho vay:  Học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; Học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ có thu nhập đến 150% theo chuẩn hộ nghèo; Học sinh sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, dịch bệnh, bệnh tật, hỏa hoạn, tai nạn trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú.

2. Về lãi suất và mức cho vay: lãi suất cho vay là 6,6%/năm (0,55%/tháng); Mức cho vay tối đa 1.500.000 đồng/tháng/sinh viên (25.000.000 đồng/ năm/sinh viên).

3. Về thủ tục, hồ sơ: các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn liên hệ với Tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng ấp (khu phố), các hội, đoàn thể nơi cư trú hoặc Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội gần nhất để được hướng dẫn và xem xét giải quyết cho vay.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre xin trân trọng thông báo đến các đối tượng thụ hưởng biết để thực hiện./.


9/9/2020 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
998Tài liệu kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020Tài liệu kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Đường dẫn tải về
106/GM-HĐND
07/09/2020
Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre Khoá XI
GMHĐND-106-GM-Triue-tap-
ky-hop-thu-17-HD9ND-TP.pdf

109/GM-HĐND  
10/09/2020
Giấy mời dự kỳ họp thứ 17 - kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre Khoá XI
GM HDND-109-GM
-du-ky-hop-thu-17-HĐND-TPBT.pdf

3405/TTr-UBND  
09/09/2020
Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020
1- TTRUB-3405-dieu-chinh-
bo-sung-KH-dau-tu-cong
-trung-han-nguon
-von-ngan-sach-NN
-TPBT-giai-d9ooan-2020.pdf

3406/TTr-UBND  
09/09/2020
Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020
2-TTRUB-3406-Thong-quaa
-NQ-dieu-chinh-bo-sung-KH
-dau-tu-cong-trung-
han-nguon-von-NSNN-TPBT-giai
-doan-2016-2020.pdf

3407/TTr-UBND 
09/09/2020
Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020
3- TTRUB-3407-Dieu
-chinh-bo-sung-ke-hoach
-dua-tu-nguon-von
-NSNN-TPBT-NAM-2020.pdf

3408/TTr-UBND  
09/09/2020
Tờ trình thông qua Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020
4-TTRUB-3408-Thong
-qua-NQ-ve-dieu-chinh
-bo-sung-KH-von-dua
-tu-nguon-von-NSNN-
TPBT-nam-2020.pdf

3409/TTr-UBND  
09/09/2020
Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2021
5-TTRUB-3409
-To-trinh-phe-duyet-chu
-truong-cac-cong-trinh
-khoi-cong-moi-nam-2021_200911063007
_signed20200911063047.pdf

3410/TTr-UBND  
09/09/2020
Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2021
6-TTRUB-3410-To-trinh-thong-qua-Nq-ve-phe-duyet-chu-truong-cac-cong-trinh-khoi-cong-moi-nam-2021.pdf
3400/TTr-UBND  
08/09/2020
Tờ trình về việc miễn nhiệm uỷ viên Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
7-TTRUB-3400-to-trinh-mien-nhiem-UV-UBND-TP-NK-2016-2021.pdf
3411/TTr-UBND  
09/09/2020
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021
8-TTRUB-3411-To-trinh-ve-viec-gioi-thiue-nhan-su-ung-cu-chuc-vu-PCT-UBND-TP-NK-2016-2021.pdf
3412/TTr-UBND  
09/09/2020
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021
9-TTRUB-3412-To-trinh-gioi-thiue-ung-cu-chuc-vu-UV-UBND-TPBT-NK-2016-2021.pdf
107/TTr-HĐND
10/09/2020
Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021
10- TTr HĐND giới thiệu nhân sự bầu cử phó trưởng ban pháp chế HĐND thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.pdf
108/TTr-HĐND  
10/09/2020
Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021
11-TTrHĐND-108-To-trinh-gioi-thieu-nhan-su-bau-chuc-danh-pho-Truong-ban-KTXH-HĐND-TPBT.pdf
1


1


1


19/9/2020 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
996Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre

​Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre 

Xem chị tiết tại đây:

Thông báo kết quả xét tuyển: THONG BAO 3150 KET QUA XET TUYEN VIEN CHUC.PDF

Bảng tổng hợp kết quả : KET QUA XET TUYEN VIEN CHUC TTCGNN - GDTX TP.pdf


8/28/2020 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1No
995Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019

​Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019

File đính kèm quyết định

Xem chi tiết tại đây: QUYET DINH CONG KHAI QUYET TOAN NGAN SACH NAM 2019 (1).pdf

8/6/2020 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
993Thông báo về việc triển khai Luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nướcThông báo về việc triển khai Luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
Thông báo về việc triển khai Luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

​Đính kèm file

Luật Chứng Khoán Luật chứng khoán.pdf

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước Luật sửa đổi bổ sung Luật kiểm toán nhà nước.pdf

6/24/2020 6:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1No
992Tài liệu kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020Tài liệu kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020
Tài liệu kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Đường dẫn tải về
52/GM-HĐND
16/6/2020
Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre Khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
GM_52_ Trieu-tap-ky-hop-thu-16.pdf
53/GM-HĐND
16/6/2020
Giấy mời dự họp kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre Khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
gm_53_HDND_du-ky-hop-thu-16.pdf
2526/BC-UBND
23/6/2020
BC bổ sung tình hình kinh tế xã hội năm 2019
1- BC-2526-bao_cao_bo_sung
_kinh_te_xa_hoi_2019.pdf

2507/TTr-UBND, 2506/BC-UBND kèm biểu tổng hợp

22/6/2020
Tờ trình và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
2- TTR 2507 trinh_thong_qua_bao_cao_tinh hinh
 thuc hien KH phat_trien_kinh_te
_xa_hoi_6_thang_2020.pdf

2- BC 2506 bao_cao-KTXH-i 6
 thang-dau-nam_2020.pdf

2-Bieu-tong-hop-kem-bc-6-thang
-UBND-TPBT.PDF

2728/BC-UBND

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
3-BC2728-bc-Tom-tat-tinh-hinh-phat-trien-KTXH-6-thang-dau-nam-2020.PDF
2522/TTr-UBND, 2401/BC-UBND
23/6/2020
Tờ trình và báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019
4.TTR-2522-thong-qua
-bao-cao-thuyet-minh-thu-chi
-ngan-sach-2019.pdf

2402/BC-UBND kèm biểu
19/6/2020
Báo cáo sử dụng dự phòng ngân sách thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2020 
5- Bc 2402 BCSD_du_phong_
6_thang_dau_nam_2020.pdf

5- Bieu-mau-su-dung-du-
phong-ngan-sach_6_thang
-Kem-BC-2402.xls

2524/TTR-UBND
23/6/2020
Tờ trình điều chỉnh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020 
6-TTR -2524-To-trinh-dieu-
chinh-du-toan-ngan-sach-va-phuong
-an-phan-bo-ngan-sach-2020.pdf

2520/TTr-UBN
23/6/2020
Tờ trình thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
7- TTr- 2520-To-trinh-thong
-qua-KH-dau-tu-cong-nam-2021.pdf

2617/TTr-UBND
30/6/2020
Tờ trình thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSNN TP Bến Tre năm 2021 (Thay thế tờ trình Tờ trình 2520/TTR-UBND ngày 23/6/2020)
7-To-trinh-thay-the-TTr- 2520-
thong-qua-KH-dau-tu-cong
-nam-2021.pdf

2490/TTR-UBND
2491/BC-UBND

19/6/2020
T trình thông qua báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2020
8.TTR-2490_BC-2491-to-trinh-va-
bao-cao-thuc-hien-KH-von-dua-tu-NSNN-
6-thang-dau-nam-2020M.PDF

2618/TTr-UBND
30/6/2020
Tờ trình thông qua  báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (Thay thế Tờ trình số 2490/TTR-UBND ngày 19/6/2020
8.TTR-2618 to-trinh-thong-
qua-bao-cao-thuc-hien-KH-von-dua-tu-
NSNN-6-thang-dau-nam-2020M
 (Thay-the-to-trinh-2490).pdf

2619/BC-UBND
30/6/2020
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (Thay thế Báo cáo số 2491/BC-UBND ngày 19/6/2020)
8-BC2619-bao-cao-thuc-hien-
KH-von-dua-tu-NSNN-6-thang-dau-
nam-2020 (thay thế BC so-2491).pdf

2416/BC-UBND
15/6/2020
Báo cáo kết quả giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 và giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16
9-BC-2416-bao_cao_giai_trinh_y_kien_cu
_tri_cua_UBND_thanh_pho
_sau_ky_hop_thu_14.pdf

2725/BC-UBND
Báo cáo giải trình ý kiến họp tổ đại biểu và báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND
10-BC_2725_BC-giai-trinh-y-kien-cu-tri.PDF
2733/BC-UBND
08/7/2020
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố
10-1.-BC2733-Tiep-thu-giai-trinh-y-kien-BC-tham-tra-cua-2Ban-HĐND-TP.pdf
2732/BC-UBND
08/7/2020
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 16 -HĐND TP, Khóa XI
10-2-bc2732-BC-tiep-thu-giai-trinh-y-kien-thao-luan-To-dai-bieu-HĐND.pdf
25/BC-VKS
19/6/2020
Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân TP về hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt     động 6 tháng cuối năm 2020

11-bc_325_Cong_tac_kiem_sat
_6_thang_dau_nam_2020
_cua_VKSND_TP.PDF

238/BC-TA
19/6/2020
Báo cáo của Tòa án nhân dân TP về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng xét xử 6 tháng cuối năm 2020
12- BC_238_Cong_tac_xet_
xu_6_thang_dau_nam_2020
_cua_TAND_TP.PDF

352/TB-TA
29/6/2020
Thông báo đính chính số liệu của Tòa án nhân dân TP về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020 (đính chính Báo cáo số 238/BC-TA ngày 19/6/2020|)
12-dinh-chinh-bao-cao-6-
thang-cua-TANDTP.PDF

520/BC-THA
22/6/2020
Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
13. BC_520_Cong_tac_thi
_hanh_an_6_
thang_dau_nam_2020.PDF

56/BC-ĐGS
18/6/2020
Báo cáo kết quả giám sát Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre trong công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814-178
14-bc-56-Ket-qua-_giam-sat
-UBNDTP-cong-tac-chi-dao-dieu
-hanh-doi-814-178.pdf

59/TTR-ĐGS
24/6/2020
Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả giám sát của UBND TP trong công tác điều hành, chỉ đạo đội 814-178
14-TTr-59-Tro-trinh-thong-qua
-bc-giam-sat-UBNDTP-cong-tac-chi
-dao-dieu-hanh-Doi-814-178.pdf


63/TTR-HĐND
64//BC-HĐND

25/6/2020
Tờ trình và Báo cáo kết quả giám sát Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố BT về công tác đào tạo nghề
15-TTR-63-bC-64_To-trinh
-thong-qua-bao-cao-giam-sat-cong
-tac-dao-tao-nghe.pdf

69/BC-HĐND
29/6/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020 và dự kiến chương trình giám sát Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021
16-BC-so16-BC-ket-qua
-thuc-hien-nghi-quyet-giam-sat
-HĐND-TP nam-2020.pdf

72/BC-HĐND
29/6/2020
Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
17- bc72_bao-cao-hoat-dong
-cua-HD9NDTP-6-thang-dau-nam.pdf

58/BC-BKTNS
24/6/2020
Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
18-BC-58_Bao-cao-hoat-dong-ban-
KTXH-6-thang.pdf

61/BC-BPC
24/6/2020
Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế  Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
19-BC-so 61-Bao-cao-hoat
-dong-ban-phap-che-hđnd-tp.pdf

59/TB-MTTQ-BT
22/6/2020
Thông báo của UBMTTQ VN thành phố về công tác giám sát, tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020
20. TB 59 cua UBMTTQVN
 ve cong tac giam sat, tham gia
 XD chinh quyen.pdf

2523/TTR-UBND
23/6/2020
Tờ trình thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019
21-TTr- 2523-To-trinh-thong
-qua-Nq-phe-chuan-quyet
-toan-NSNN-2019.pdf

2521/TTR-UBND
23/6/2020
Tờ trình thông qua nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020
22.TTR 2521-To-trinh
-thong-qua-NQ-dieu-chinh
-du-toan-ngan-sacj-va-PA-phan
-bo-ngan-sach-2020.pdf

2519/TTR-UBND
23/6/2020
Tờ trình thông qua nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
23. TTR 2519-To-trinh-thong
-qua-nghi-qiuet-du-kien-ke-hoach
-dau-tu-cong-nam2021.pdf

60/TTr-HĐND
24/6/2020
Tờ trình thông qua dự thảo nghị quyết kết quả giám sát UBND TP trong công tác chỉ đạo điều hành đội 814-178
24-To-trinh-so 60-Trinh-kem-nghi-quyet-thong-qua-NQ-ve-ket-qua-giam-sat-UBNDTP-hoat-dong-doi814-178.pdf
65/TTr-HĐND
25/6/2020
Tờ trình thông qua nghị quyết về kết quả giám sát giám sát Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố BT về công tác đào tạo nghề
25-TTR-So-65-Trinh-thong-qua
-Nq-ket-qua-giam-sat-cong-tac-dao
-tao-nghe_20200625035540131130
_signed20200625035848.pdf

70/CT-HĐND
29/6/2020
Tờ trình thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2021
26-ttR-So70-To-trinh-thong
-qua-NQ-ve-chuong-trinh-giam-sat-
HĐND-TP (1).pdf

2631/TTR-UBND
01/7/2020
Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 
27
2632/TTR-UBND
01/7/2020
Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021
28
238/TTR-TA
17/6/2020
Tờ trình miễn nhiệm Hội thẩm tòa án nhân dân thành phố Bến Tre đối với bà Võ Thu Cúc
29-TTr-238-To-trinh-mien-nhiem
-hoi-tham-TNA-thanh-pho-BT (3).PDF

62-TTr-HĐND
25/6/2020
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
30-TTR-So62-Trinh
-gioi-thieu-nhan-su-bau-giu
-chuc-vu-Chu-tich-UBND-TP.PDF

30/TTr-MTTQ-BTT
01/7/2020
Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Hội thẩm TAND TPBT nhiệm kỳ 2016-2021
31-TTr30-Gioi-thieu-nhan-su-tham-gia-Hoi-tham-TAND-nhiem-ky-2016-2021.PDF

 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ XÃ HỘI -HĐND THÀNH PHỐ
76/BC-HĐND
30/6/2020
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm trên đại bàn thành phố Bến Tre
1-bc76_tham-tra-tinh
-hinh-nhiem-vu-phat-trien
-KTXH-6-Thang-dau-nam-2020.pdf

77/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáo thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách nhà nước TPBT năm 2019
2-BC-77-Tham-tra-bao-quye
t-toan-quyet-toan-thu-chi-ngan
-sach-NN-2019.pdf

78/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán và phương án bổ sung ngân sách nhà nước TPBT,tỉnh Bến Tre năm 2020
3-bc78_tham-tra-dieu
-chinh-du-toan-va
-Phuong-an-phan-bo-NSNN
-TPBT-2020.pdf

79/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước TPBT 6 tháng đầu năm 2020
4-Bc79_tham-tra-ket
-ua-thuc-hien-ke-hoach-dau-tu
-nguon-von-NSNN-6-thang
-dau-nam-2020.pdf

80/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáo thẩm tra Tờ trình thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước TPBT năm 2021
5-BC80_Tham-tra-to-trinh
-du0du-KH-dau-tu-cong-nguon
-von-ngan-sach-NN-TPBT-2021.pdf

81/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáO thẩm tra báo cáo của UBND TP về việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND TPBT khóa XI
6-bC81-tham-tra-bao-cao
-cua-UBND-TP-Ve-tiep-thu-giai
-trinh-y-kien-cu-tri-ky-thu-14.pdf

82/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước TPBT năm 2020
7-Bc82-Tham-tra-du-thao
-NQ-ve-phe-chuan-quyet-toan
-NSNN-TPBT-2019.PDF

83/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước TPBT năm 2020
8-BC83-Tham-tra-du-thao
-NQ-ve-dieu-chinh-du-toan-NQ
-va-PA-phan-bo-NSNN-TPBT-2020.pdf

84/BC-HĐND
01/7/2020
Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước TPBT năm 2021
9-BC84-Tham-tra-du-thao
-NQ-ve-du-kien-KH-dau-tu-nguon
-von-NSNN-TPBT-2021.pdf

85/BC-HĐND
02/7/2020
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TPBT
10-BC85-Tham_tra-tinh
_hinh_-thuc_hien-nhiem
_vu-PTKTXH-6_thang
-dau_nam_2020.pdf

86/BC-HĐND
02/7/2020
Báo cáo thẩm tra về việc tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND của ubnd TPBT
11-BC86-Tham_tra-tiep_thu-giai_trinh-_y_kien-_cu_tri-_sau_ky_hop_14 (1).pdf
87/BC-HĐND
02/7/2020
Báo cáo thẩm tra công tác xét xử của TAND, công tác kiểm sát của VKSND và công tác thi hành án dân sự TPBT 6 tháng đầu năm 2020
12-BC87-Tham_tra-cong_tac_xet_xu-TAND-cong_tac-kiem_sat-cua_VKSND-cong_tac-THA-6_thang_-dau_nam
_2020.pdf

88/BC-HĐND
02/7/2020
Báo cáo thẩm tra tóm tắt của Ban pháp chế HĐND TP đối với các báo cáo của UBND,VKSND,TAND,Chi cục thi hành án DS TPBT (trình kỳ họp thứ 16 HĐND TP khóa XI)
13-BC88-Tham_tra-_tom_tat-cua_ban-PCHDND-doi_voi-_cac_bao_cao-UBND-VKSND-TAND-CCTHA.pdf
90/BC-HĐND
06/7/2020
Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 16 HĐND TP
14- BC 90-tom-tat-cac-bc-tham-tra-cua-Ban-KTXH-HĐND-TP.pdf
95/CT-HĐND
13/7/2020
Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021
ctr95 (1).pdf
10/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước TPBT, tỉnh Bến Tre năm 2020
NQ10 (1).pdf
11/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước TPBT, tỉnh BT năm 2020
NQ11.pdf
13/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về kết quả giám sát UBND TPBT trong công tác chỉ đạo điều hành đối với hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814-178 TPBT
NQ13.pdf
12/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước TPBT năm 2021
NQ12.pdf
14/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết kết quả giám sát công tác đào tạo nghề
NQ14.pdf
15/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND TPBT năm 2021
NQ15.pdf
16/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021
NQ16.pdf
17/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân TPBT nhiệm kỳ 2016-2021
NQ17.pdf
18/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân TPBT, nhiệm kỳ 2016-2020
NQ18.pdf
19/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về việc miễn nhiệm hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân TPBT
NQ19.pdf
20/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân TPBT nhiệm kỳ 2016-2021
NQ20.pdf
19/NQ-HĐND
10/7/2020
Nghị quyết về việc miễn nhiệm hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân TPBT
NQ19.pdf
96/BB-HĐND
10/7/2020
Biên bản kỳ hợp thư 16 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI
BB-96-bb-KY-HOP-THU-16-HĐND-TP (1).PDF
99/ĐC-HĐND
16/7/2020
Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố, khóa XI
De-suong-tiep-xuc-tu-tri-sau-ky-hop-thu-16-HĐNDTP.pdf6/24/2020 12:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
991Tài liệu kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020Tài liệu kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020
Tài liệu kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Đường dẫn tải về
19/GM-HĐND
04/5/2020
Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 15-  kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre Khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
1 GM 19 Trieu tap ky hop thu 15 ky hop bat thuong HDND TP.pdf
2 Chuong trinh ky hop thu 15 Hoi dong nhan dan TP.pdf
1524/TTr-UBND
12/5/2020
Về phê duyệt chủ trương đàu tư các công trình sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019
3 TTR 1524 Phe duyet chu truong dau tu cac cong trinh su dung nguon tang thu tien su dung dat nam 2019.signed.pdf
1335/TTr-UBND
04/5/2020
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020
 4TTRN 1335 Dieu chinh bo sung KH dau tu cong trung han nguon von ngan sach NN TPBT giai doan 2016-2020.signed.pdf
1334/TTr-UBND
29/4/2020
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre năm 2020
5 TTr 1334 Dieu chinh bo sung KH von dau tu nguon von ngan sach NN TPBT nam 2020.signed.pdf
1561/TTr-UBND
13/4/2020
Về việc thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020
6 TTr 1561 Thong qua NQ dieu chinh bo sung KH dau tu cong trung han nguon von ngan sach NN giai doan 2016-220.signed.pdf
1562/TTr-UBND
13/4/2020
Về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre năm 2020
7 TTR 1562 Thong qua NQ ve dieu chinh bo sung KH von dau tu nguon von NS NN TPBT 2020.signed.pdf
1563/TTr-UBND
05/5/2020
Về việc thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đàu tư các công trình sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019
 8TTR 1563 Thong qua NQ phe duyet chu truong dau tu cac cong trinh su dung nguon tang thu tien su dung dat 2019.signed.pdf
22/BC-BKTNS
06/5/2020
Báo cáo thẩm tra tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre năm 2020
9 BC 22 Tham tra TTr dieu chinh bo sung KH von dau tu nguon von ngan sach NN TPBT nam 2020.signed.pdf
23/BC-BKTNS
06/5/2020
Báo cáo thẩm tra tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020
10 BC 23 Tham tra TTr dieu chinh bo sung KH dau tu cong trung han nguon von ngan sach NN TPBT giai doan 2016-2020.signed.pdf
24/BC-BKTNS
06/5/2020
Báo cáo thẩm tra tờ trình phê duyệt chủ trương đàu tư các công trình sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019
11 BC 24 TTR Phe duyet chu truong dau tu cac cong trinh su dung nguon tang thu tien su dung dat nam 2019.signed.pdf
25/BC-BKTNS
06/5/2020
Báo cáo thẩm tra nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020
12 BC 25 Tham tra NQ dieu chinh bo sung KH dau tu cong trung han nguon von ngan sach NN giai doan 2016-220.signed.pdf
26/BC-BKTNS
06/5/2020
Báo cáo thẩm tra nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Bến Tre năm 2020
13 BC 26 Tham tra NQ ve dieu chinh bo sung KH von dau tu nguon von NS NN TPBT 2020.signed.pdf
27/BC-BKTNS
06/5/2020
Báo cáo thẩm tra nghị quyết phê duyệt chủ trương đàu tư các công trình sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019
 14 BC 27 Tham tra NQ phe duyet chu truong dau tu cac cong trinh su dung nguon tang thu tien su dung dat 2019.signed.pdf

Tổng hợp tài liệu kỳ họp (RAR)
KY HOP THU 15.rar
Tổng hợp tài liệu kỳ họp (ZIP)
KY HOP THU 15.zip
5/6/2020 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
990Thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2020Thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2020
Để tiếp tục quá trình thực hiện công tác đổi mới hoạt động thu thập thông tin, cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020, Tổng cục Thống kê đã áp dụng hình thức thu thập thông tin trực tuyến (qua bảng hỏi điện tử: Webform), doanh nghiệp được cấp tài khoản đăng nhập và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử từ Điều tra doanh nghiệp. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để góp phần thực hiện tốt cuộc điều tra này.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

​“CUNG CẤP THÔNG TIN TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI LÀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI DOANH NGHIỆP”

“TÍCH CỰC THAM GIA ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC” 

“THÔNG TIN DO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP CHO CƠ QUAN THỐNG KÊ ĐƯỢC BẢO MẬT THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT THỐNG KÊ”

“TỪ NĂN 2020, DOANH NGHIỆP CUNG CẤP THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP TẠI 

ĐỊA CHỈ: THONGKEDOANHNGHIEP.GSO.GOV.VN”

4/7/2020 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền1Yes
988Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020
Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020
4/7/2020 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức1Yes
986 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre  ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre  ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

File đính kèm : xem chi tiết tại đây Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bản đồ Kế hoạch sử đất năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

File đính kèm : xem chi tiết tại đâyBản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.pdf

Báo cáo thuyết minh tổng hợp  Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

File đính kèm : xem chi tiết tại đây Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh bến tre.doc

4/3/2020 3:00 PMĐã ban hànhyThông báo của Ủy ban1No
987Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreỦy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

File đính kèm: xem chi tiết tại đâyQuyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.PDF

Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

File đính kèm: xem chi tiết tại đây Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến tre Tỉnh Bến Tre.pdf

Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

File đính kèm: xem chi tiết tại đây Báo cáo  thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ).doc

4/3/2020 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
985Thông báo  tuyển dụng viên chức các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến TreThông báo  tuyển dụng viên chức các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre

​Kế hoạch xem chi tiết tại đây.

KE HOACH XET TUYEN VIEN CHUC GIAO DUC.pdf

2/27/2020 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
989Thông báo Tuyển  tuyển dụng viên chức các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến TreThông báo Tuyển  tuyển dụng viên chức các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre

Kế hoạch xem chi tiết tại đây: KE HOACH XET TUYEN VIEN CHUC GIAO DUC.pdf

2/27/2020 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức1Yes
984Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về đầu tư khu đô thị An ThuậnHội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về đầu tư khu đô thị An Thuận
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 59, ngày 6/12/2019 “về việc thông qua phương án đề xuất Dự án phát triển khu đô thị mới An Thuận, thành phố Bến Tre”.

Theo đó, Dự án phát triển khu đô thị mới An Thuận, thành phố Bến Tre, địa điểm thực hiện tại xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, quy mô dự án là 25,9 ha. Ranh dự án phía bắc giáp với đường Nguyễn Văn Nguyễn, phía nam giáp rạch Cái Cối, phía tây giáp Trung tâm hành chính thành phố Bến Tre và phía đông giáp rạch Cái Cối.

do-thi-moi-An-Thuan-24-12-2019.jpg
Một góc tuyến đường Nguyễn Văn Nguyễn thuộc xã Mỹ Thạnh An (Ảnh minh họa)

 Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng khu đô thị mới với vai trò khu đô thị dịch vụ tổng hợp bao gồm phân khu như: nhà ở, thương mại, các công trình công cộng gắn kết với trung tâm hành chính thành phố Bến Tre. Hình thành khu đô thị mối kết hợp du lịch với đặc trưng sông, nước miền tây, đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng mới kết hợp với hạ tầng hiện hữu tạo nên hệ thống đồng bộ. Về nguồn vốn đầu tư, triển khai dự án bằng nguồn vốn nhà đầu tư. Thời gian triển khai và hoàn thành dự án trong giai đoạn (2019-2025)./.

12/25/2019 9:00 AMĐã ban hành/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/do-thi-moi-An-Thuan-24-12-2019.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1Hồng QuốcNo
983Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 16-12 đến 21-12-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 16-12 đến 21-12-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 16-12 đến 21-12-2019

​Thông báo 969: TB_969_2019.PDF

12/17/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
982Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 09-12 đến 14-12-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 09-12 đến 14-12-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 09-12 đến 14-12-2019

​Thông báo 941: TB-941_2019.PDF

12/10/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
978Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 02-12 đến 06-12-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 02-12 đến 06-12-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 02-12 đến 06-12-2019

​Thông báo 927: TB-927-2019.PDF

12/3/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
980Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-11 đến 30-11-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-11 đến 30-11-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-11 đến 30-11-2019

​Thông báo 902: tb_902_2019.PDF

11/25/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
976Thông báo Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 - 2020Thông báo Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 - 2020
Thông báo Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 - 2020
11/23/2019 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
975Thành phố Bến Tre: tuyển dụng 15 giáo viên, nhân viên cấp tiểu học, THCSThành phố Bến Tre: tuyển dụng 15 giáo viên, nhân viên cấp tiểu học, THCS
Nhằm bổ sung số lượng người làm việc còn khuyết cho các Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre Bùi Minh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 5000, ngày 21/11/2019 về “Tổ chức tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020”. Theo đó, các trường tuyển dụng 15 chỉ tiêu, trong đó Khối Tiểu học: 04 chỉ tiêu. Cụ thể, Trường TH Chu Văn An 02 chỉ tiêu Giáo viên, Trường TH Nhơn Thạnh 01 chỉ tiêu Giáo viên, Trường TH Sơn Đông 01 chỉ tiêu Nhân viên thư viện.

Khối Trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu, trong đó Trường THCS Vĩnh Phúc 01 Giáo viên môn Ngữ Văn, 01 Giáo viên môn Địa lý 01, Giáo viên môn Sinh; Trường THCS thành phố Bến Tre 01 Giáo viên môn Ngữ Văn, 01 Giáo viên môn Địa lý, 01 Giáo viên môn Toán 01 Nhân viên thư viện 3; Trường THCS Mỹ Hoá 01 Giáo viên môn Địa lý, 01 Giáo viên môn GDCD; Trường THCS Phú Hưng 01 Giáo viên môn Địa lý và Trường THCS Sơn Đông 01 Giáo viên môn GDCD.

 Về điều kiện đăng ký xét tuyển người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức. Bên cạnh đó, các ứng viên tham gia dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện riêng của từng vị trí xét tuyển, thí sinh phải đảm bảo các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo qui định, cụ thể: GV tiểu học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01-2014 của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh Bến Tre; trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03-2014 của Bộ Thông tin – Truyền thông hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh Bến Tre.

Đối với GC trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sơ; có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01-2014 của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh Bến Tre; trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014 của Bộ Thông tin – Truyền thông hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh Bến Tre.

Tuyen-dung-vien-chuc-giao-duc-2019.jpg
Một góc trường tiểu học Bến Tre giờ giải lao (Ảnh minh họa)

Riêng đối với nhân viên thư viện phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thư viện trở lên hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01-2014 của Bộ Thông tin – Truyền thông; Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh Bến Tre; trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 01-2014 của Bộ Thông tin – Truyền thông; Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh Bến Tre.

Về hình thức tuyển dụng được tổ chức dưới dạng hình thức xét tuyển. Nội dung xét tuyển xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng gồm: Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2 phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể, đối với vị trí việc làm là nhân viên: Tổ chức phỏng vấn về các kiến thức liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

 Đối với vị trí việc làm là giáo viên: Tổ chức thực hành giảng dạy trên lớp. Thời gian 01 tiết/thí sinh hoặc 01 giờ/thí sinh. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: dự kiến từ ngày 20/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: tại trụ sở làm việc của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre có nhu cầu tuyển dụng.

 Để việc tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020 đảm bảo đúng các quy trình thủ tục theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố - Bùi Minh Tuấn giao Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự; ban hành quyết định thành lập Ban Giám sát để giám sát công tác tuyển dụng trong quá trình tổ chức xét tuyển tại các trường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre công nhận kết quả tuyển dụng cho các đơn vị tuyển dụng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre hướng dẫn các trường tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường học Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020; phối hợp Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre tham mưu Uỷ ban nhân thành phố Bến Tre thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre được quy định tại Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre ./.

11/22/2019 5:00 PMĐã ban hành/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/Tuyen-dung-vien-chuc-giao-duc-2019.jpgTuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Hồng QuốcNo
974Tài liệu kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019Tài liệu kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
130/GM-HĐND
21/11/2019
Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI.
(1-1-GM-130-Trieu-tap-ky-hop-thu-14.signed)

icon-download.png
131/GM-HĐND
21/11/2019
Giấy mời dự kỳ họp thứ 14 – kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (Nhiệm kỳ 2016-2021).
(1-2-gm-131-GM-hop-ky-hop-thu-14.signed)

icon-download.png
    Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo các nội dung:
5008/TTr-UBND
5009/BC-UBND
21/11/2019
Tờ trình và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn thành phố Bến Tre.
(1-3-Tr-5008-bc-5009-BC-kinh-te-xa-hoi-2019.signed)

icon-download.png
5101/BC-UBND
29/11/2019
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn thành phố Bến Tre.
(1-3-bc-5101-BC-tom-tat-KT_XH)

icon-download.png
20/BC-BKTXH28/11/2019
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2019.
(1-3-BC-20-BC-tham-tra-tinh-hinh-rhuc-hien-nhiem-vu-KTXH)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
5010/TTr-UBND
5011/KH-UBND
21/11/2019
Tờ trình và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2020.
(1-4-ttr-5010-kh-5011-KH-phat-trien-KTXH-2020.signed)

icon-download.png
24/BC-HĐND28/11/2019
Báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2020.
(1-5-BC-24-BC-tham-tra-BC-KTXH)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
4973/TTr-UBND

4974/BC-UBND

21/11/2019
Tờ trình thông qua báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 2019.
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 2019.
(2-1-TTR-4973-va-BC-4974-Thong-qua-BC-tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-2019.signed.signed)
  icon-download.png

4971/TTr-UBND

4972/PA-UBND

21/11/2019
Tờ trình thông qua phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.
Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020.
(2-4-TTr-4971-PA-4972-Thong-qua-phuong-an-phan-bo-du-toan-thu-chi-ngan-sach.signed.signed)

icon-download.png
21/BC-HĐND 28/11/2019
Báo cáo thẩm tra về tình hình thu, chi ngân sách 2019 và Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020.
(2-5-BC-21-BC-tham-tra-thu-chi-va-phuong-an-thu-chi-2020)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
4863/BC-UBND 08/11/2019
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Bến Tre khoá XI.
(4-1-BC-4863-giai-trinh-y-kien-cu-tri-sau-ky-hop-thu-11.signed)

icon-download.png
23/BC-HĐND 28/11/2019
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre về tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Bến Tre khoá XI.
(4-2-BC-23-BC-tham-tra-ve-tiep-thu-giai-trinh-y-kien-cu-tri)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png

4976/TTr-UBND
4977/BC-UBND

21/11/2019
Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
(14-5-TTR-4976-BC-4977-Thong-qua-Bc-thuc-hien-NQ-cua-HDND-TP-ve-KH-DTC-2019-va-du-kien-KH-von-DTC-2020.pdf)

icon-download.png
22/BC-HĐND28/11/2019
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019.
(14-6-BC-22-BC-tham-tra-KH-dau-tu-nguon-von-NSNN-2019)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
    Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố:
703/BC-VKS 21/11/2019
Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và phương hướng công tác kiểm sát năm 2020.
(6-1-BC-703-BC-VKSNDTP)

icon-download.png
    Tòa án nhân dân thành phố:
457/BC-TA 20/11/2019
Báo cáo công tác xét xử năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020.
(7-1-BC-457-BC-TANDTP)

icon-download.png
    Chi cục Thi hành án dân sự thành phố:
1239/BC-CCTHADS 21/11/2019
Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính năm 2029, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.
(8-1-bc-1239-THDSTP)

icon-download.png
   
139/BC-HĐND 28/11/2019
Báo cáo thẩm tra công tác xét xử của Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre năm 2019.
(8-2-BC-139-BC-Tham-tra-TA-VKS-CCTHADS)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
140/BC-HĐND 28/11/2019
Báo cáo tóm tắt thẩm tra Ban Pháp chế HĐND thành phố Bến Tre đối với các báo cáo của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre.
(8-3-BC-140-BC-tom-tat-tham-tra-cua-Ban-Phap-che)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
    Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố:

18/TB-MTTQ-BTT

12/11/2019
Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.
(9-5-TB-18-Cong-tac-Mat-tran-tham-gia-XD-chinh-quyen-nam-2019)

icon-download.png
    Thường trực HĐND thông qua các báo cáo:
140/BC-HĐND 22/11/2019
Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.
(10-1-BC-140-hoat-dong-HDND-du-kien-CT-2020.signed)

icon-download.png
138/BC-HĐND 22/11/2019
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2019.
(11-1-BC-138-BC-hoat-dong-giam-sat-2019.signed)

icon-download.png
137/BC-HĐND 22/11/2019
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2019, dự kiến Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2020.
(12-1-BC-137-BC-XD-nghi-quyet-2019-chuong-trinh-2020.signed)

icon-download.png
139/BC-HĐND 22/11/2019
Báo cáo sử dụng kinh phí năm 2019, dự toán kinh phí năm 2020.
(13-1-BC-139-BC-KQ-su-dung-kinh-phi-2019-du-toan-2020.signed)

icon-download.png
18/BC-KTXH
17/11/2019
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019.
(14-1-BC-18-BC-tong-ket-hoat-dong-cua-Ban-KTXH-HDND-TP.signed)

icon-download.png
134/BC-HĐND
17/11/2019
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020.
(14-2-BC-134-BC-ket-qua-hoat-dong-cua-Ban-Phap-che-HDND-TP.signed)

icon-download.png
138/BC-HĐND
28/11/2019
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2019 và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020.
(14-4-BC-138-BC-tham-tra-nhiem-vu-QPAN)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
27/BC-HĐND
09/12/2019
Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI, kỳ họp thứ 14.
(14-7-27-BC-tham-tra-cac-bc-tham-tra)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
    Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp:
5012/TTr-UBND22/11/2019
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2020.
(15-1-ttr-5012-NQ-thong-qua-KH-phat-trien-KTXH-2020.signed)

icon-download.png
141/BC-HĐND28/11/2019
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2020.
(15-2-BC-141-BC-tham-tra-NQ-thong-qua-KH-phat-trien-KTXH)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png
4970/TTr-UBND
21/11/2019
Tờ trình thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách thành phố Bến Tre năm 2020.
Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2020.
(16-6-TTR-4970-Thong-qua-NQ-ve-du-toan-NS-va-phuong-an-phan-bo-ngan-sach-thanh-pho.signed.pdf)

icon-download.png
25/BC-HĐND28/11/2019
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2020.
(16-7-BC-25-BC-tham-tra-NQ-du-toan-va-PA-phan-bo-NSNN)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png

4975/TTr-UBND

21/11/2019
Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020.
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020.
(18-5-TTR-4975-Thong-qua-NQ-ve-KH-dau-tu-nguon-von-ngan-sach-NN-2020.signed.pdf)

icon-download.png
26/BC-HĐND28/11/2019
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020.
(18-6-BC-26-BC-tham-tra-NQ-KH-dau-tu-nguon-von-NSNN)
Báo cáo thẩm tra
icon-download.png

132/TTr-HĐND

21/11/2019
Tờ trình thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát công tác điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đối với Đội kiểm tra liên ngành 814-178 thành phố Bến Tre (có kèm dự thảo Nghị quyết).
(19-1-TTR-132-Thong-qua-NQ-thanh-lap-Doan-GS-Doi-kiem-tra-814-178.signed.pdf)

icon-download.png

133/TTr-HĐND

21/11/2019
Tờ trình Thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về công tác đào tạo nghề (có kèm dự thảo nghị quyết).
(20-1-ttr-133-Thong-qua-NQ-thanh-lap-Doan-GS-cong-tac-dao-tao-nghe-TT-GDNN-GDTX.signed.pdf)

icon-download.png
135/TTr-HĐND22/11/2019
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2020 .
(21-1-TTR-135-chuong-trinh-xay-dung-nghi-quyet-HDND-2020)

icon-download.png
136/TTr-HĐND22/11/2019
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Bến Tre năm 2020.
(22-1-TTR-136-NQ-kinh-phi-hoat-dong-HDND-2020.signed)

icon-download.png
145/ĐC-HĐND
16/12/2019
Đề cương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố, khóa XI (145-DC-TX-CU-TRi-SAU-KY-HOP-THU-14)

icon-download.png

    Các Nghị quyết chính thức:
25/NQ-HĐND
16/12/2019
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về công tác đào tạo nghề (24-1-25-NQ-thanh-lap-doan-giam-sat-cong-tac-dao-tao-nghe)
Chính thức
icon-download.png

22/NQ-HĐND
16/12/2019
Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2020 (24-2-22-NQ-chuong-trinh-xay-dung-NQ)
Chính thức
icon-download.png

02/2019/NQ-HĐND
13/12/2019
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020 (24-3-02-NQ-dau-tu-nguon-von-ngan-sach)
Chính thức
icon-download.png

23/NQ-HĐND
16/12/2019
Nghị quyết Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Bến Tre năm 2020 (24-4-23-NQ-kinh-phi-hoat-dong-HDND)
Chính thức
icon-download.png

24/NQ-HĐND
16/12/2019
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát công tác điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đối với Đội kiểm tra liên ngành 814-178 thành phố Bến Tre (24-5-24-NQ-giam-sat-cong-tac-chi-dao-doi-814)
Chính thức
icon-download.png

26/NQ-HĐND
16/12/2019
Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2020 (24-6-26-NQ-thong-qua-KH-phat-trien-KTXH-2020)
Chính thức
icon-download.png

5250/KH-UBND
12/12/2019
Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2020 (24-7-5250-KH-phat-trien-KTXH-theo-NQ-26)
Chính thức
icon-download.png

27/NQ-HĐND
16/12/2019
Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2020 (24-8-27-NQ-du-toan-ngan-sach-PA-phan-bo-NSNN)
Chính thức
icon-download.png


Tổng hợp tất cả tài liệu thành file​ nén .rar​​

icon-download.png

Tổng hợp tất cả tài liệu thành file nén .zip​

icon-download.png11/21/2019 6:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
977Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-11 đến 22-11-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-11 đến 22-11-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-11 đến 22-11-2019

​Thông báo 885: TB_885_2019.PDF

11/19/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
973THÔNG BÁO các điểm giữ xe phục vụ các hoạt động  Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019THÔNG BÁO các điểm giữ xe phục vụ các hoạt động  Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019
Nhằm phục vụ đại biểu và nhân dân tham dự, tham quan các hoạt động Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019, thành phố Bến Tre bố trí các điểm giữ xe trên địa bàn, cụ thể như sau:

I. ĐIỂM GIỮ XE MIỄN PHÍ PHỤC VỤ LỄ KHAI MẠC (16/11/2019), LỄ BẾ MẠC (20/11/2019)

1. Điểm đậu xe ôtô (có bảng xe ưu tiên do Ban tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh cung cấp)

- Vị trí 1: Tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

- Vị trí 2: Tại Bảo tàng tỉnh Bến Tre

- Vị trí 3: Trên đường Hùng Vương (đoạn từ Nhà thờ Bến Tre đến Bảo tàng tỉnh Bến Tre).

2. Điểm giữ xe 02 bánh (có thư mời của Ban tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh)

- Vị trí 1: Tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre (giữ xe đại biểu và nhân dân Phường 4, Phường Phú Khương)

- Vị trí 2: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre (lối vào từ hẻm Mỹ Hòa Chay – Phường 4).

- Vị trí 3: Tại vỉa hè đường Lê Quý Đôn – Hồ Trúc Giang (đoạn từ Trường Tiểu học Phú Thọ đến Trường Trung học cơ sở thành phố Bến Tre)

- Vị trí 4: Tại vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ Nhà thờ Bến Tre hướng về Cầu Cái Cá)

- Vị trí 5: Tại Công viên bờ nam sông Bến Tre – Mỹ Thạnh An (dưới dạ Cầu Bến Tre)

 - Vị trí 6: Điểm giữ xe tại Công viên Hoàng Lam.

II. ĐIỂM GIỮ XE MIỄN PHÍ PHỤC VỤ LIÊN HOAN ẨM THỰC XỨ DỪA, NGÀY HỘI ÁO BÀ BA, NGÀY CHẠY GREEN MARATHON (17/11/2019)

Điểm giữ xe tại vỉa hè đường Lê Quý Đôn – Hồ Trúc Giang (đoạn từ Trường Tiểu học Phú Thọ đến Trường Trung học cơ sở thành phố Bến Tre).

Lưu ý: đại biểu và các lực lượng mang theo thư mời để ra vào các điểm giữ xe miễn phí.

III. ĐIỂM GIỮ XE CÓ THU PHÍ

1.      Phường 1 (1 điểm)

- Điểm giữ xe tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre.

2.      Phường 2 (3 điểm)

- Vị trí 1: Tại vỉa hè đường 3/2, trước Trường Tiểu học Phú Thọ;

- Vị trí 2: Tại vỉa hè đường 3/2, bên hông Uỷ ban nhân dân Phường 2;

- Vị trí 3: Tại vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bên hông Đình An Hội;

3. Phường 3 (2 điểm)

- Vị trí 1: Tại vỉa hè đường Lê Đại Hành (bên hông Bảo tàng tỉnh, Khách sạn Việt Úc, Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Vị trí 2: Tại vỉa hè đường 3/2 (trước tòa nhà đoàn thể tỉnh và các Sở ban ngành tỉnh).

4. Phường 5 (1 điểm)

- Công viên Hoàng Lam

5. Mỹ Thạnh An (3 điểm)

- Vị trí 1: Tại vỉa hè vòng xoay An Thuận, phía đường dự phóng theo
quy hoạch.

          - Vị trí 2: Tại vỉa hè Đường số 1, số 2, số 3, Khu Tái định cư Mỹ Thạnh An.

- Vị trí 3: Điểm giữ xe tại vỉa hè vòng xoay Mỹ An, phía đường Nguyễn Văn Nguyễn và Trương Vĩnh Ký.

6. Phường 7 (2 điểm)

- Vị trí 1: Điểm đầu Khu ẩm thực - Xúc tiến việc làm - Khu Thực phẩm Đời sống: Vỉa hè đường Hùng Vương nối dài, gần cầu Kiến Vàng, phía bờ sông.

- Vị trí 2:  Điểm cuối Khu ẩm thực - Xúc tiến việc làm - Khu Thực phẩm Đời sống: Mặt bằng công viên Mỹ Hoá.

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre thông báo để đại biểu và nhân dân tham dự, tham quan các hoạt động Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 biết và gửi xe tại các địa điểm đã bố trí trên địa bàn.

11/13/2019 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
981Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-11 đến 17-11-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-11 đến 17-11-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-11 đến 17-11-2019

​Thông báo 869: tb_869_2019.PDF

11/12/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
979Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-11 đến 09-11-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-11 đến 09-11-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-11 đến 09-11-2019

​Thông báo 837: TB_837_2019.PDF

11/5/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
970Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 28-10 đến 03-11-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 28-10 đến 03-11-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 28-10 đến 03-11-2019

​Thông báo: tb_816_2019.PDF

10/29/2019 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
969Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-10 đến 25-10-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-10 đến 25-10-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-10 đến 25-10-2019

​Thông báo: TB-796-2019.PDF

10/22/2019 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
968Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 14-10 đến 19-10-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 14-10 đến 19-10-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 14-10 đến 19-10-2019

​Thông báo: TB-783.PDF

10/15/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
967Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-10 đến 12-10-2019.Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-10 đến 12-10-2019.
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-10 đến 12-10-2019.
10/5/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
971Bản tin tuyên truyền nhanh (số 355/CATP) ngày 03 tháng 10 năm 2019Bản tin tuyên truyền nhanh (số 355/CATP) ngày 03 tháng 10 năm 2019
Bản tin tuyên truyền nhanh (số 355/CATP) ngày 03 tháng 10 năm 2019

​Công văn số 355:355-CATP.pdf

10/4/2019 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
1 - 30Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com