Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 3, Ngày 24/12/2019, 08:00
Thành phố Bến Tre tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
24/12/2019 | Phương Thảo
Năm 2019, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn thành phố Bến Tre được quan tâm thực hiện. Việc xây dựng môi trường không khói thuốc được chú trọng, mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thành phố đã tổ chức triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan PCTHTL cho các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường quán triệt như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/ 7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật PCTHTL và một số biện pháp PCTHTL; Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/ 11/ 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động PCTHTL; Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/ 8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 25/01/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020". Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL trên địa bàn thành phố năm 2019, qua đó cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt các quy định của Luật PCTHTL, quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động hàng năm. Đưa vào quy ước, hương ước cộng đồng, hạn chế hoặc không hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong năm, thành phố xây dựng chuyên mục tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng, loa, đài truyền thanh, đưa nội dung PCTHTL vào các bản tin sinh hoạt nội bộ, họp Tổ NDTQ nhằm đưa thông tin rộng rãi trong cộng đồng dân cư, vận động người dân hưởng ứng thực hiện môi trường không thuốc lá. Thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền thông PCTHTL vào chương trình chăm sóc sức khỏe, chương trình giáo dục thanh, thiếu niên, triển khai tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Nhiều kết quả tích cực

Hiện nay, tất cả các trường hoạch trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc việc treo, dán các biển hiệu "Cấm hút thuốc" trong khuôn viên trường học. Một số đơn vị điển hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân về Phòng, chống tác hại của thuốc lá như: UBND Phường 3, Phòng Y tế thành phố, Hội Đông Y thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Ngoài ra các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục truyền thông Luật PCTHTL bằng nhiều hình thức như lồng ghép các cuộc họp giao ban, họp cơ quan, đơn vị định kỳ; họp Tổ nhân dân tư quản,…

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL được thực hiện nghiêm túc. Thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về PTHCTL tại các cơ quan, đơn vị, trường học, phòng , ban ngành, UBND xã, phường. Kết quả đã kiểm tra 10 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, đa số các cơ quan, đơn vị có quan tâm tổ chức thực hiên; cán bộ, công chức, viên chức chấp hành khá tốt quy định về nơi làm việc không khói thuốc lá.

Bên cạnh những mặt đạt được, các hoạt động tuyên truyền về PCTHTL trên địa bàn thành phố chưa sâu rộng trong nhân dân. Công tác tự kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức.

Để công tác PCTHTL đạt hiệu quả, năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật PCTHCTL; Một số nội dung của Nghị định 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp PCTHTL; Điều 23, 24 Nghị Định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải đảm bảo sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục thực hiện nơi làm việc không khói thuốc lá, đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định PCTHTL, nơi làm việc không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị và các đia phương trên toàn địa bàn thành phố.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com